SPEED TRUCKS Sp. z o.o.
Transport międzynarodowy
zwierząt, drobiu

72-510 Wolin
Ostromice 55
woj. Zachodniopomorskie

tel.: (91) 326 32 34
fax: (91) 326 32 34

Prezes Zarządu
Dariusz Gajo
tel. kom.: 608 494 140

Dyrektor Techniczny
Andrzej Prysak
tel. kom.: 696 038 183

biuro@speedtrucks.pl
warsztat@speedtrucks.pl

Regon: 320031866
Nip: 9860171935
KRS: 0000231040


Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SPEED TRUCKS sp. z o.o. z siedzibą w Ostromicach, adres: Ostromice 55, 72-510 Wolin, REGON: 320031866, NIP: 9860171935, KRS: 0000231040, reprezentowana przez Dariusza Gajo – Prezesa Zarządu.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
- realizacji umów zawartych z Speed Trucks Sp. z o.o.;
- wykonania ciążących na Speed Trucks sp. z o.o. obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
- weryfikacji wiarygodności płatniczej.
3. Podstawą do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są:
- prawnie uzasadniony interes realizowany przez Speed Trucks Sp. z o.o., polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej art. 6 ust 1 lit. f) RODO,
- wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Speed Trucks sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze, rachunkowe.
6. Posiada Pani/Pan prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i elektroniczny.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 11. Zapewniamy, że dane osobowe są przechowywane z zachowaniem staranności dbałości o ich bezpieczeństwo.

 
 
 
Copyright © 2012-2018 Speed Trucks Sp. z o.o. | poczta | polityka prywatności